Judaismus je abrahámovské náboženství se vším všudy

Abrahámovské náboženství židovského národa. Přesně tak je označován judaismus odvozený od slova Juda. S náboženstvím do značné míry souvisí i samotný životní styl, který představuje spíše kulturně-nábožensko-nacionální soubor různých věcí. Vzhledem ke svému vzniku a hodnotám nese pochopitelně i mnohé další názvy.

  • Izraelská víra
  • Židovská víra
  • Mojžíšská víra

Vývoj náboženského směru

Judaismus jako takový se pochopitelně vyvíjel a nutno podotknout, že má za sebou celkem dlouhou historii. Ve své podstatě vznikl z hebrejských kmenů někdy kolem druhého tisíciletí před naším letopočtem. Základem všeho byli tři praotcové. Abrahám, Izák a Jákob. Posléze si tento náboženský směr prošel různými obdobími. Byl to vznik Izraele, pobiblický vývoj, nástup ústní Tóry a rabínské období. V tabulce níže můžete vše vyčíst v souvislosti s konkrétní dobou.

NázevObdobí
Biblické obdobíOd 2000 př. n. l.
Vznik Izraele15. – 14. století př. n. l.
Nástup ústní TóryRok 70
Rabínské obdobíOd roku 70 dodnes
Vývoj judaismus v jednotlivých etapách.

Aby člověk pochopil tento náboženský směr, musí znát principy víry a vůbec jeho samotnou definici. Na to všechno se nyní zaměříme v následujících řádcích.

Judaismus – principy a definice

Hlavním principem je bezpochyby víra v Boha. Jde přece jenom o monoteistické náboženství. Tou nejposvátnější věcí v judaismu je Jméno Boží. Všechno se řídí Maimonidovými články víry, které nabývají mnoha podob a definic. Například, že Bůh existuje, je pouze jeden netělesný, věčný a jenom on může být uznáván. Mojžíš je tím největším prorokem a Tóra je božského původu. Jeden ze článků také praví, že nastane vzkříšení mrtvých a Mesiáš určitě přijde. Ostatně, Bůh je všemohoucí.

Judaismus a důležitá díla

S vírou jako takovou souvisí i přemíra posvátných spisů. K těm nejvýznamnějším patří Tanach označovaný jako Starý zákon. Alternativním názvem je hebrejská Bible. Kromě ní jsou to i mnohé jiné významné spisy. Je to Tosefta, Mišna, Talmud, Midraš a ostatní halachická literatura a kabalistické spisy. Judaismus je zkrátka komplexním a širokým náboženství, které možná osloví i Vás.