Daň z převodu nemovitosti 2024: Co se chystá?

Daň Z Převodu Nemovitosti 2024

Výše daně z převodu nemovitosti

Od 1. ledna 2024 platí v České republice nový stavební zákon. Ten s sebou přináší i změny v oblasti daně z převodu nemovitostí. Daň z převodu nemovitostí se platí z prodeje, darování, směny nebo dědictví nemovitosti. Poplatníkem daně je vždy prodávající, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Základ daně se od 1. ledna 2024 určuje zvolením jedné ze tří metod: z prodejní ceny nemovitosti, ze zjištěné ceny nemovitosti nebo z násobku výměry pozemku a náročnějšího objektu. Sazba daně z převodu nemovitostí zůstává i v roce 2024 stejná, a to 4 %. Daň se platí z celkové výše základu daně. V roce 2024 dochází ke zjednodušení procesu placení daně z převodu nemovitostí. Nově je možné daň uhradit online prostřednictvím daňového portálu. Pro více informací o dani z převodu nemovitostí v roce 2024 se obraťte na finanční úřad nebo navštivte webové stránky Finanční správy České republiky.

Osvobození od daně

Daň z převodu nemovitostí je nepříjemnou záležitostí, která se nevyhne nikomu, kdo se chystá prodat nebo darovat nemovitost. Existují ale výjimky, kdy se této dani můžete vyhnout. Osvobození od daně z převodu nemovitostí v roce 2024 se řídí stejnými pravidly jako v předchozích letech. Základní podmínkou pro osvobození je vlastnictví nemovitosti po dobu alespoň 5 let před prodejem. To znamená, že pokud jste nemovitost zdědili nebo vám byla darována, začíná se tato lhůta počítat od data, kdy ji nabyl do vlastnictví původní majitel. Osvobození se vztahuje i na prodej družstevního bytu, pokud jste v něm měli trvalé bydliště minimálně 2 roky. Dále jsou od daně osvobozeny prodeje nemovitostí sloužících k bydlení, pokud utržené peníze použijete na obstarání vlastní bytové potřeby. To znamená, že si za ně musíte do roka koupit jinou nemovitost k bydlení, a to buď pro sebe, nebo pro vašeho blízkého. Poslední důležitou výjimkou je osvobození pro seniory starší 65 let a osoby se zdravotním postižením, kteří splňují určité podmínky. Je důležité si uvědomit, že podmínky pro osvobození od daně z převodu nemovitostí jsou poměrně striktní a existuje mnoho výjimek a doplňujících ustanovení. Proto je vždy vhodné se před prodejem nemovitosti poradit s daňovým poradcem, který vám pomůže zorientovat se v aktuální legislativě a vyhnout se případným problémům s finančním úřadem.

Snížení daně

V roce 2024 se bohužel žádné změny v dani z převodu nemovitostí nechystají, a to včetně možnosti snížení daně. Stále platí, že daň činí 4 % z kupní ceny nemovitosti nebo ze znaleckého posudku, podle toho, která hodnota je vyšší. Pro mnoho lidí představuje daň z převodu nemovitostí značnou finanční zátěž. Existují však zákonné možnosti, jak daňovou povinnost snížit. Jednou z nich je využití tzv. "koeficientu stáří nemovitosti". Pokud nemovitost vlastníte déle než 5 let, můžete si daň snížit o určitou část. Čím déle nemovitost vlastníte, tím větší je sleva na dani. Další možností je odečtení nákladů spojených s pořízením a prodejem nemovitosti. Mezi tyto náklady patří například poplatky za právní služby, poplatky za katastr nemovitostí nebo provize realitní kanceláři. Je důležité si schovávat všechny faktury a doklady, abyste mohli náklady v daňovém přiznání prokázat.

Platba daně

Daň z převodu nemovitosti se i v roce 2024 bude řídit stejnými pravidly jako v předchozích letech. To znamená, že poplatníkem daně je stále prodávající, a to i v případě, že je v kupní smlouvě uvedeno jinak. Základ daně se stanovuje z vyšší hodnoty – buď z kupní ceny nemovitosti, nebo ze znaleckého posudku. Sazba daně zůstává na 4 %. Daň je splatná do konce 3 měsíců od podání daňového přiznání. Daňové přiznání se podává na finanční úřad, v jehož katastrálním území se nemovitost nachází. I v roce 2024 platí osvobození od daně z převodu nemovitosti v některých případech, například při dědictví, darování v přímé linii nebo při převodu nemovitosti na základě usnesení soudu. Doporučujeme vám, abyste se o případných změnách v dani z převodu nemovitosti informovali na webových stránkách Finanční správy ČR nebo u vašeho daňového poradce.

Daňové přiznání

S daňovým přiznáním k dani z převodu nemovitostí se pojí pár důležitých bodů, na které je dobré nezapomínat. V roce 2024 se nic nemění na tom, že poplatníkem daně je stále prodávající, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Daňové přiznání se podává do 3 měsíců od podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a to elektronicky prostřednictvím EPO – daňového portálu finanční správy, nebo v listinné podobě na příslušném finančním úřadě. Daň se platí do 3 měsíců od podání daňového přiznání a to buď bezhotovostně na účet finančního úřadu, nebo hotově na pokladně. Výše daně z převodu nemovitostí se odvíjí od výše kupní ceny uvedené v kupní smlouvě, nebo od hodnoty stanovené finančním úřadem.

Lhůty pro podání

Daň z převodu nemovitosti se v roce 2024 nejspíš žádným zásadním změnám nedočká. Stále platí, že poplatníkem daně je prodávající, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Ať už se na placení daně domluvíte jakkoliv, finančnímu úřadu musíte tuto skutečnost doložit. Nejčastěji to bývá formou kupní smlouvy. A kdy daň z převodu nemovitosti zaplatit? Na podání daňového přiznání máte lhůtu 3 měsíce od konce kalendářního měsíce, ve kterém došlo k vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Pokud tedy například prodáváte byt a vklad proběhl 15. března 2024, daň z převodu nemovitosti musíte stihnout zaplatit do 30. června 2024. Daň z převodu nemovitosti se platí z ceny, za kterou jste nemovitost prodali. Pokud je ale cena nižší než cena zjištěná finančním úřadem, bude daň vypočítána z této ceny. Daň z převodu nemovitosti se platí jednorázově a v roce 2024 činí 4 %.

Sankce za nezaplacení

V roce 2024 se daň z převodu nemovitostí řídí stále stejnými pravidly. Pokud daň z převodu nemovitostí neplatíte včas, hrozí vám sankce. Finanční úřad vám může naúčtovat penále za každý den prodlení. Výše penále se odvíjí od výše nezaplacené daně a délky prodlení. Kromě penále vám také může finanční úřad vyměřit pokutu. Pokuta se ukládá za závažnější porušení daňové povinnosti, například za úmyslné zkrácení daně. V krajním případě může finanční úřad přistoupit i k exekuci vašeho majetku. Doporučujeme proto daň z převodu nemovitosti uhradit včas a vyhnout se tak zbytečným komplikacím. Informace o dani z převodu nemovitosti v roce 2024 a o výši sankcí za nezaplacení daně najdete na webových stránkách Finanční správy České republiky.

Změny pro rok 2024

S daňovým přiznáním k dani z převodu nemovitostí se pro rok 2024 nepočítají žádné zásadní změny. Daň z převodu nemovitosti i nadále spadá pod správu finančních úřadů a řídí se zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Základ daně se i v roce 2024 bude standardně odvíjet od kupní ceny uvedené v kupní smlouvě, pokud nebude nižší než hodnota stanovená finančním úřadem. V takovém případě se pro výpočet daně použije právě tato vyšší hodnota. Pro informace o dani z převodu nemovitosti v roce 2024 je vždy nejlepší obrátit se na odborníka, například daňového poradce, nebo přímo na finanční úřad. Ten vám poskytne aktuální a přesné informace šité na míru vaší konkrétní situaci.

Tipy pro snížení daně

S daňovým přiznáním k dani z převodu nemovitostí si nemusíte lámat hlavu, existuje několik způsobů, jak legálně snížit daňovou povinnost. Pokud jste nemovitost vlastnili déle než 5 let, daň z převodu platit vůbec nemusíte. Tato lhůta se prodlužuje na 10 let, pokud se jedná o nemovitost zděděnou nebo darovanou. Využít můžete také osvobození od daně při převodu nemovitosti na blízkého příbuzného. Plánujete-li peníze z prodeje nemovitosti použít na bytové potřeby, můžete požádat o prominutí daně. Podmínkou je použití peněz do jednoho roku od prodeje. Nezapomeňte si pečlivě schovávat všechny dokumenty související s nemovitostí, jako jsou faktury za rekonstrukce nebo modernizace. Tyto výdaje totiž můžete odečíst od základu daně a snížit tak daňovou povinnost. Nejste si jistí, jak postupovat? Neváhejte se obrátit na daňového poradce, který vám s daňovým přiznáním pomůže a poradí vám, jak optimalizovat vaše daňové zatížení.

Užitečné odkazy

Pro bližší informace o dani z převodu nemovitostí v roce 2024 a souvisejících záležitostech můžete kontaktovat následující instituce: