Vyšší odborná škola sociální a teologická – DORKAS

Blažejské náměstí 9, Olomouc

Vzdělávací program Sociální a diakonická práce

Pojetí a cíle vzdělávacího programu

Při přípravě vzdělávacího programu Sociální a diakonická práce byly využity třináctileté zkušenosti z realizace dosavadního studijního oboru Sociální a teologická činnost. Pojetí i obsah vzdělávacího programu naplňuje Minimální standardy vzdělávání v sociální práci, jak je definovala Asociace vzdělavatelů v sociální práci, jíž je škola řádným členem od roku 1994. Pojetí vzdělávacího programu bylo koncipováno na základě specifických potřeb křesťansky orientovaných poskytovatelů sociálních služeb. 

Cílem vzdělávacího programu je komplexně připravit absolventy pro výkon profese sociálního pracovníka. Specifickou profilací studia je příprava na sociální práci realizovanou v církevních a dalších křesťansky orientovaných organizacích, případně přímo v církevní sféře v oblasti katechetické, evangelizační a pastorační služby.

Při procesu vzdělávání jde o rozvíjení tří klíčových oblastí profesní přípravy: odborné, praktické a spirituální. Specifikem vzdělávacího programu Sociální a diakonická práce je, že světonázorově vychází z prakticky orientovaného teologického vzdělání, které je považováno za podstatnou složku přípravy pro zodpovědnou službu potřebným, a že studenti jsou motivováni ke své duchovní formaci.

Na rozdíl od klasického studia vysokoškolského je zde počítáno s větším rozsahem supervidované odborné praxe (cca 30% rozsahu studia) a odborné sociální i teologické předměty jsou cíleněji zaměřeny pro jejich bezprostřední využití v praxi.

Charakteristika obsahu vzdělávacího programu

Vzdělávací program Sociální a diakonická práce je koncipován multidisciplinárně tak, aby se studenti naučili komplexnímu přístupu při řešení sociálních a spirituálních problémů. Teoretickou výuku tvoří tři vzájemně se prostupující a doplňující složky: všeobecně vzdělávací předměty, odborné sociální předměty a odborné teologické předměty. 

Všeobecně vzdělávací předměty
Filozofie, propedeutický seminář a povinně volitelný cizí jazyk (anglický nebo německý podle volby studenta). 

Odborné sociální předměty
Sociologie, sociální politika, právo, psychologie, teorie a metody sociální práce, sociální patologie a prevence, problematika menšin, metody sociálního výzkumu, speciální pedagogika, zdravotní nauky, neziskový sektor, mediace, sociální práce s rodinou, supervizní seminář, diplomový seminář a povinně volitelné kurzy, jež jsou řazeny do bloků, z nichž si student vybere stanovený počet hodin z aktuální nabídky školy.

Odborné teologické předměty
Základy křesťanství, etika a praktická teologie.

Odborná praxe
Podstatnou součástí výuky je supervidovaná odborná praxe. Probíhá v souvislých obdobích měsíčních nebo třítýdenních. Celkový rozsah odborné praxe během studia činí 21 týdnů, což v souhrnu hodin představuje cca 30 % z celkového objemu výuky.

Odborná praxe se koná především v sociálních institucích různého typu, zaměření a zřizovatelů. Diakonicky orientovaná praxe se koná v křesťansky orientovaných diakonických/charitativních a volnočasových zařízeních, případně ve sborech/farnostech křesťanských církví, misijních organizacích či v rámci duchovní služby ve vězeňství. Studentům je umožňována též odborná praxe v zahraničí. 

Organizace výuky

Organizace výuky jednotlivých teoretických předmětů je realizována formou pravidelných i blokových přednášek, cvičení, seminářů a písemných prací na odborná témata.  Do výuky se zařazují též exkurze v různých sociálních institucích a besedy s odborníky.

V prvním ročníku studenti vypracovávají ročníkovou písemnou práci na odborné téma v rozsahu 20 stran, během druhého a třetího ročníku absolventskou práci na odborné téma v rozsahu 50 stran. V učebním plánu je vyčleněn časový prostor na individuální konzultace studentů s vedoucími a dalšími konzultanty svých písemných prací.

Absolutorium 

Studium se ukončuje absolutoriem, které se skládá ze zkoušky z cizího jazyka, obhajoby absolventské práce a zkoušky z odborných předmětů. Skladba odborných předmětů pro absolutorium: Teorie a metody sociální práce, Sociální politika a Praktická teologie.

Student, který úspěšně vykonal absolutorium, obdrží diplom absolventa vyšší odborné školy s titulem „diplomovaný specialista” (DiS.) a vysvědčení o absolutoriu.