Vyšší odborná škola sociální a teologická – DORKAS

Blažejské náměstí 9, Olomouc

Odborná praxe

Vyučující a dosažené vysokoškolské vzdělání (absolvované obory studia, fakulta a VŠ):

Mgr. Jitka Dvořáková
magisterský obor Pedagogika se zaměřením na sociální oblast, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Mgr. Petr Hlaváček
magisterský obor Evangelická teologie, Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Anotace předmětu:
     Předmět odborná praxe představuje interdisciplinární předmět, který zahrnuje poznatky a dovednosti z odborných předmětů jak sociálních tak i teologických. Odborná praxe vytváří předpoklad pro budoucí samostatnou práci absolventů v provozních podmínkách sociálních nebo církevních zařízení a umožňuje studentům získat profesní identitu.
     Odborná praxe proto tvoří významnou část výuky. Celkový rozsah odborné praxe činí 21 týdnů (840 hodin). Probíhá v souvislých třech až čtyřtýdenních blocích v průběhu všech šesti studijních období. Praxe jsou doplňovány společnými exkurzemi v rámci sociální sféry a besedami s odborníky, ať již ve škole či v jiných institucích.

Cíle praxe:
Odborná praxe směřuje k tomu, aby student:

 • seznámil se s realitou výkonu sociální, diakonické a pastorační práce,
 • byl si vědom dilemat souvisejících s výkonem sociální, diakonické a pastorační práce,
 • osvojil si nové vědomosti a dovednosti, rozvíjel účinnou komunikaci,
 • v praxi si ověřil a dodržoval Etický kodex sociálních pracovníků v ČR, případně etické kodexy jednotlivých pracovišť,
 • učil se kriticky promýšlet základní odborná témata a etická a další dilemata praxe,
 • učil se aplikovat metody a techniky, se kterými se seznámil v průběhu studia, v přirozených situacích a podmínkách,
 • navazoval funkční kontakty se spolupracovníky a učil se pracovat jako člen týmu,
 • učil se reflektovat vlastní možnosti a omezení při výkonu sociální a diakonické práce,
 • pracoval s konkrétním klientem, angažoval se ve prospěch klienta,
 • seznámil se s agendou sociální a diakonické práce i po stránce administrativní a organizační,
 • prakticky se orientoval v síti sociálních služeb,
 • se identifikoval se sociální a diakonickou prací jako profesí,učil se aplikovat příslušné právní předpisy
 • učil se aplikovat příslušné právní předpisy,
 • získal podklady pro absolventskou práci.

     Uvedené vzdělávací cíle jsou specifikovány pro každý ročník adekvátně stádiu teoretické výuky

Rámcový rozpis odborné praxe:

 • seznámení se s organizační strukturou sociálních či církevních služeb,
 • seznámení se s administrativou a řízením pracoviště,
 • seznámení se s různými metodami a přístupy na různých pracovištích,
 • ověření si komunikačních schopností, navazování kontaktu s klienty,
 • začlenění se do pracovního týmu a spolupodílení se na plnění úkolů,
 • práce s dokumentací a dosažitelnými materiály ve vztahu ke klientovi,
 • provádění analýzy sociální situace klienta,
 • vytváření individuálních plánů klientů,
 • jednoduchá i komplexní šetření, zpracovávání záznamů a zpráv,
 • spolupodílení se na řešení sociálních či duchovních problémů klientů,
 • zpracování kazuistiky u případu, na jehož řešení se student podílel,
 • spolupráce s klientem při řešení jeho životní situace,
 • v případě teologické praxe aktivní účast na diakonických, pastoračních či katechetických aktivitách církevního společenství,
 • reflexe praktických zkušeností z hlediska poznatků, metod a etických hodnot sociální či církevní práce.

     Konkrétní náplň jednotlivé odborné praxe vždy souvisí se specifickými podmínkami daného pracoviště a dosažené úrovně teoretické přípravy studenta.

Forma organizace odborné praxe, návrhy pozic a pracovišť
     Souvislá odborná praxe je vykonávána v různých institucích na základě písemné smlouvy. Student je povinen absolvovat odbornou praxi na školou stanovených základních typech pracovišť (Domov seniorů POHODA v Olomouci, zařízení pro seniory, zařízení pro děti a mládež, zařízení pro osoby s handicapem, pracoviště orgánů státní správy nebo samosprávy, diakonické pracoviště a pracoviště, kde lze konat teologicky zaměřenou praxi). Mimoto má student možnost zvolit si v průběhu studia i jiné typy pracoviště podle svého zájmu a profesní profilace.
     Praxe na jednotlivých pracovištích probíhá na základě smluv mezi školou a příslušnými institucemi a  organizacemi.
     Při výběru organizací pro vykonání odborné praxe se přihlíží k dosaženému stupni vzdělání podle jednotlivých ročníků.
     V zimním období 1. ročníku je jeden týden praxe věnován exkurzím, kdy jsou studenti seznamování s různými pracovišti, na kterých lze vykonávat odbornou praxi. Další dva týdny probíhá povinná společná odborná praxe studentů v Domově seniorů POHODA v Olomouci. V dalších studijních obdobích si studenti pracoviště odborné praxe volí již sami.
     V letním období 2. ročníku a v 3. ročníku mají studenti možnost volit pracoviště odborné praxe dle zaměření své absolventské práce.
Studenti jsou vedeni k reflexi zkušeností z odborné praxe a sebereflexi, aby si byli vědomi sebe jako nástroje sociální práce. Důkazy o osobnostním a profesním růstu studenti dokládají v portfoliích.