Vyšší odborná škola sociální a teologická – DORKAS

Blažejské náměstí 9, Olomouc

Možnost návazného bakalářského studia pro absolventy školy Dorkas

  Absolventi školy Dorkas mají možnost na základě dohody s Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze získat ve zkráceném vysokoškolském studiu titul "bakalář" (Bc.). Základní podmínkou je řádné absolvování vzdělávacího programu "Sociální a diakonická práce" na škole Dorkas.

  V případě Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se jedná o bakalářské studium oboru "Pastorační a sociální práce" (PSP) na základě Opatření děkana ETF UK k uznávání studijních povinností v rámci studia PSP uskutečňovaného ve spolupráci s partnerskými VOŠ. Našim absolventům je od roku 2011 umožněno, aby si po úspěšném složení přijímacích zkoušek na ETF UK během jednoho až dvou let studia (podle studijních výsledků na škole Dorkas) doplnili bakalářské vzdělání.

Aktuální dokumenty ETF vztahující se k návaznému bakalářskému studiu: