Vyšší odborná škola sociální a teologická – DORKAS

Blažejské náměstí 9, Olomouc

Přijímání do vyššího ročníku vzdělávání

Dle § 95 školského zákona může ředitel školy po posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání rozhodnout o přijetí do vyššího než prvního ročníku vzdělávání ve VOŠ. Obdobně se postupuje též při posuzování žádosti o přestup studenta z jiné VOŠ (dle § 97 školského zákona).

V podmínkách školy Dorkas to prakticky znamená, že v případě volných míst ve 2. ročníku může ředitel školy rozhodnout o přijetí uchazeče či přestupu studenta jiné VOŠ do 2. ročníku vzdělávání po posouzení dokladů o předchozím vzdělávání uchazeče či studenta, který v předchozím vzdělávání na jiné VOŠ či VŠ absolvoval studium nebo jeho část ve studijním oboru, který naplňuje Minimální standardy vzdělávání v sociální práci stanovené Asociací vzdělavatelů v sociální práci – viz seznam řádných členů ASVSP s uvedením příslušných oborů.

Podmínkou pro přijetí do 2. ročníku v rámci přijímacího řízení je podání přihlášky ke vzdělávání a písemné žádosti řediteli školy o přijetí do 2. ročníku VOŠ, jejíž přílohou budou dokumenty dokladující průběh vzdělávání při předchozím studiu. Doložená část studia, jež odpovídá vzdělávacímu programu školy Dorkas, se uznává, odlišnosti se řeší individuálním vzdělávacím plánem. Přijímací řízení a zápis ke vzdělávání musí proběhnout nejpozději do 31. října.

Po 31. říjnu již může proběhnout pouze přestup studenta z jiné VOŠ (nikoliv však již z VŠ). O přestupu rozhoduje ředitel školy Dorkas, který v rámci rozhodování o přestupu rozhodne i o ročníku, do kterého student přestoupí. Podmínkou přestupu je podání písemné žádosti o přestup a o zařazení do příslušného ročníku VOŠ, jejíž přílohou budou dokumenty dokladující průběh vzdělávání při předchozím studiu. Doložená část studia, jež odpovídá vzdělávacímu programu školy Dorkas, se uznává, odlišnosti se řeší individuálním vzdělávacím plánem. 

Dle § 100 školského zákona může ředitel školy uznat částečné vzdělání studenta, pokud je doloženo dokladem o tomto vzdělání a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 10 let nebo pokud student znalosti z tohoto vzdělání prokáže při zkoušce stanovené ředitele školy.