Vyšší odborná škola sociální a teologická – DORKAS

Blažejské náměstí 9, Olomouc

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/18

Na základě § 94 zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje ředitel školy pro všechna kola přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávacího programu 75-32-N/08 Sociální a diakonická práce ve školním roce 2017/18 následující kritéria:

 • Základní podmínkou pro přijetí a zápis ke vzdělávání je doložení maturitního vysvědčení.
 • Uchazeč musí dále splňovat podmínky zdravotní způsobilosti, stanovené nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Přihláška musí obsahovat potvrzení registrujícího praktického lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání.
 • Každé kolo přijímacího řízení se vyhodnocuje samostatně.
 • Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru, při kterém se zjišťují a posuzují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, vhodné pro studium zvoleného oboru.
 • Při přijímacím řízení se kladně hodnotí předložení dokladů o působení v oblasti sociálních služeb, charitativních, volnočasových či církevních aktivit (osvědčení, certifikáty, potvrzení o dobrovolnictví, reference, doporučení apod.).

Bodové ohodnocení přijímacího řízení:

 • Ústní pohovor: 0 – 40 bodů.
 • Předložené doklady: 0 – 10 bodů.
 • Celkově lze dosáhnout maximálně 50 bodů.
 • Podmínkou přijetí je dosažení minimálně 25 bodů.
 • Přijímací komise sestaví pro každé kolo přijímacího řízení na základě bodového ohodnocení seznam výsledků uchazečů seřazený podle počtu dosažených bodů.
 • Pokud v daném kole přijímacího řízení splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje o jejich pořadí celkový bodový výsledek přijímacího řízení.
 • V případě dosažení stejného počtu bodů se stanoví pořadí na základě nejlepší známky společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. V případě opětovné shody rozhoduje nejlepší průměr ze všech povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky.

Počet přijímaných:

Ke vzdělávání ve vzdělávacím programu 75-32-N/08 Sociální a diakonická práce bude pro školní rok 2017/18 přijato do 1. ročníku 40 uchazečů.

V Olomouci 6. února 2017

Mgr. Petr Hlaváček
ředitel školy